ระบุคณะ :
ที่ ระดับ โครงการ สภา สกอ. กพ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ อื่นๆ
1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทดสอบ
2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560
6 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
8 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
9 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
10 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

Total 52 Record : 6 Page :