รายละเอียดผู้ร้องเรียน

 
บุคคลภายนอก บุคคลภายใน
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมลล์
ที่อยู่

รายละเอียดข้อร้องเรียน

สาเหตุที่ร้องเรียน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียน
ไฟล์หลักฐาน (ถ้ามี)
(อัพโหลดไฟล์ .rar เท่านั้น)