ที่ ชื่อเอกสาร วันที่ Upload
1 การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ2) 2019-03-05
2 Template_มคอ.2_กำลังปรับแก้ไข 2019-03-05
3 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2019-02-08
4 แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2019-01-03
5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 2018-12-23
6 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 2018-12-07
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 2018-12-07
8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. 2561 2018-12-07
9 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 2018-12-07
10 แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2018-12-03
11 แบบฟอร์มสรุปการนำเสนอหลักสูตร 2018-12-01
12 ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุง) 2018-10-01
13 ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุงเล็กน้อย) 2018-10-01
14 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 2018-10-01
15 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2018-09-30
16 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2018-09-30

Total 16 Record : 1 Page :
1