ที่ ชื่อเอกสาร วันที่ Upload
1 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2019-02-08
2 แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2019-01-03
3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 2018-12-23
4 คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 2018-12-07
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 2018-12-07
6 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. 2561 2018-12-07
7 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 2018-12-07
8 แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2018-12-03
9 แบบฟอร์มสรุปการนำเสนอหลักสูตร 2018-12-01
10 ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุง) 2018-10-01
11 ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสมอ.08 (ปรับปรุงเล็กน้อย) 2018-10-01
12 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 2018-10-01
13 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2018-09-30
14 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 2018-09-30

Total 14 Record : 1 Page :
1